vzw T'ANtWOORD, vereniging tegen armoede en sociale uitsluiting

1. Kunnen jullie het belang van jullie specifieke doelgroep schetsen en hoe jullie deze op een outreachende wijze bereiken binnen het project?

Mensen die leven in en nabij armoede vinden moeilijker de weg naar de bestaande hulp- en dienstverlening en putten hierdoor vaak hun rechten niet uit. Via ons mobiel buurtrestaurant brengen we onze werking tot 'in' de meest kwetsbare buurten en woonwijken van Turnhout en gaan we actief op zoek naar deze mensen.

Eten werkt verbindend en net daarop speelt het mobiel buurtrestaurant in. Met onze volledig uitgeruste bakfiets strijken we wekelijks neer in een aantal kwetsbare buurten/woonwijken van Turnhout. Ons aanbod bestaat uit betaalbare, gezonde meeneemmaaltijden dat mensen uitnodigt om langs te komen. We bieden hen een gratis tas koffie/soep aan en gaan met hen in gesprek. De ontmoeting die ontstaat, wordt aangegrepen om naar mensen te luisteren en in te spelen op hun vragen, noden en behoeften. Dit doen we via informatiedeling, doorverwijzing naar bestaande dienstverlening, toeleiding naar buurtwerkingen, ... We vergroten de zelfredzaamheid en betrokkenheid van MIA’s, zetten in op sociale cohesie en buigen voedselhulp om tot structurele armoedebestrijding.

Samen met het mobiel buurtrestaurant reist er een Rap op Stapkantoor mee. Via dit aanvullend aanbod wordt er ingespeeld op de nood/vraag om op een laagdrempelige en betaalbare manier deel te nemen aan het cultuur-, sport- en vrijetijdsaanbod.

2. Welke vernieuwende methodologie wordt door jullie ingezet om armoede bij jullie doelpubliek te bestrijden? Verklaar ook hoe de doelgroep hierbij betrokken wordt.

Via dit laagdrempelig, buurtgericht aanbod gaan we gericht op zoek naar (nieuwe) MIA’s. We ondersteunen hen bij het verkennen en opnemen van hun rechten. We leiden hen toe naar de bestaande hulp- en dienstverlening en volgen een maximale rechtenopname actief op. De ontmoeting die ontstaat wordt gebruikt om sociaal isolement/vereenzaming te doorbreken en samen met de buurtbewoners in te zetten op sociale cohesie en inclusie (=buurtontwikkeling). Door onze fysieke aanwezigheid in de meest kwetsbare buurten/wijken staan we nog dichter bij de mensen en hebben we nog sterker een vinger aan de pols wat betreft de noden/behoeften van de meest kwetsbare inwoners van Turnhout. We bundelen deze signalen en gaan samen met MIA’s actief in gesprek met het lokale beleid.

Het mobiel buurtrestaurant zet m.a.w. materiële hulpverlening (= betaalbare gezonde voeding) om naar structurele armoedebestrijding (=maximale rechtenopname, signaalfunctie, participatieve dialoog met het beleid, sociale cohesie…).

Het project wordt voor én door MIA’s vormgegeven wat een versterking van hun positie in de samenleving inhoudt (competentieversterking, emancipatorische aanpak, verhoging van de zelfredzaamheid, betrokkenheid en participatie van MIA’s,...). Het mobiel buurtrestaurant rijdt steeds uit in duo: een opbouwwerker, samen met een ervaringsdrager in armoede. De meeneemmaaltijden worden bereid voor én door mensen in kwetsbare situaties.

3. Welke partners betrekken jullie bij het project? Kunt u hun betrokkenheid beschrijven?

Het mobiel buurtrestaurant is actief in de meest kwetsbare buurten/woonwijken van Turnhout waar er grote nood is aan vernieuwende initiatieven die inzetten op ontmoeting, sociale cohesie en armoedebestrijding. We gaan hierbij actief in dialoog en samenwerking met de aanwezige lokale dienstencentra, buurt- en wijkwerkingen, welzijnsorganisaties en andere dienstverleners in de betrokken wijken. We stemmen onze activiteiten op elkaar af.

Op regelmatige basis vindt er een overleg plaats met de lokale regisseur inclusie en armoedebestrijding van stad Turnhout en de schepen van sociale zaken (bijv. het bespreken van (nieuw) gedetecteerde noden en signalen).

Lokale welzijns- en dienstverlenende organisaties worden op regelmatige basis geïnformeerd over de activiteiten van het mobiel buurtrestaurant en leiden cliënten/bezoekers toe naar onze werking.

Gezien onze beperkte werkingsmiddelen kunnen we dit alles enkel realiseren dankzij de enthousiaste inzet van vele vrijwilligers en bezoekers van T'ANtWOORD én organisaties die ons op vrijwillige basis financieel ondersteunen.

4. Beschrijf het (de) hefboomeffect(en) dat dit project kan teweegbrengen. Welke voordelen creëert het project die verder reiken dan het initiële opzet?

T’ANtWOORD is een organisatie voor en door MIA’s maar onze deuren staan open voor iedereen. We vinden het belangrijk ook met de brede samenleving het gesprek aan te gaan. We merken dat het mobiel buurtrestaurant de nodige nieuwsgierigheid opwekt, wat ons nog meer de kans geeft om ook met mensen die geen ervaring hebben in armoede het gesprek aan te gaan.

Via deze buurtgerichte aanpak zetten we –naast een outreachende aanpak gericht op MIA’s– in op sociale cohesie/inclusie. We merken dat buurtbewoners elkaar beter leren kennen en beginnen ondersteunen (bijv. samen met iemand die minder mobiel is naar de winkel rijden).

Dit initiatief versterkt onze reeds bestaande samenwerkingsverbanden met lokale welzijnsorganisaties en we investeren in nieuwe samenwerkingsverbanden met o.a. buurt-/wijkwerkingen, dienstencentra, lokale burgerinitiatieven,... We wensen onze krachten nog verder te bundelen en het bestaande aanbod op elkaar af te stemmen om zo een toereikend en kwalitatief lokaal armoedebeleid te realiseren.

5. Welke resultaten werden bereikt?  Hoe hebben jullie deze resultaten gemeten?

Het mobiel buurtrestaurant is een vervolgverhaal op onze wekelijkse soepbedeling aan huis tijdens de COVID19-crisis. Bij aanvang van de lockdown in het voorjaar 2020 zijn we gestart met een gratis soepbedeling aan huis bij de meest kwetsbare inwoners van Turnhout. Dit gaf ons de kans bestaande contacten te onderhouden, door onze zichtbaarheid in het straatbeeld nieuwe contacten te leggen met mensen die onze werking nog niet kenden én vinger aan de pols te houden wat betreft (nieuwe) noden/behoeften van de meest kwetsbare inwoners. Tijdens de (semi)lockdownperiodes in de COVID19-crisis bereikten we wekelijks meer dan 350 MIA’s, waarvan 35% nieuwe mensen.

Deze werking wordt sinds het voorjaar 2021 op een duurzame manier verdergezet in de vorm van ons mobiel buurtrestaurant. Onze bakfiets kan op de nodige nieuwsgierigheid en bezoekers rekenen. Wekelijks ontmoeten we gemiddeld 6 nieuwe MIA’s in 1 buurt. In september breiden we onze werking uit tot 3 kwetsbare buurten.